Üniversitemizde Uzaktan Öğretim Sürecine Dair Önemli Duyuru

Sevgili Öğrenciler,

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısıyla yaşanan olağanüstü süreç karşısında ara verilen eğitim-öğretim faaliyetlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Yükseköğretim Kurulunun 19.03.2020 Tarih ve 75850160-104.01.02.04-E.22490 Sayılı kararlarına istinaden Üniversitemiz Senatosu bir takım kararlar almıştır. Buna göre;

  1. 16.03.2020 tarihinde ara verilen 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin kalan kısmı için önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim faaliyetlerinin teorik derslerinin 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) kullanılarak, öğrencilerin durumlarının (İnternet erişimleri, bilgisayar gibi donanımlara sahip olamamaları, internet kafe vb. ortamlarda bulunamamaları gibi) göz önünde bulundurulması suretiyle senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmayan) uzaktan öğretim yolu ile sürdürülmesi,
  2. 6 haftası yüz yüze yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yolu ile sürdürülecek olan kısmında, 7. haftanın 23.03.2020 tarihinde başlayacak şekilde ve derslerin 17 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak şekilde, akademik takvimin güncellenmesi,
  3. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin kalan 8 haftasının 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan öğretim yolu ile sürdürülmesi esnasında ilgili haftaya ait tüm ders dokümanının, koordinasyonu ve takibi bölüm başkanlıkları tarafından yapılmak kaydıyla, haftalık olarak yüklenmesi gerektiği, 
  4. Staj, işyeri eğitimi ve uygulamalı derslerin, uzaktan öğretim ile yapılabilecek danışmanlık ve bitirme ödevi gibi dersler hariç, bu süreç sonrasında belirlenecek uygun zamanda, her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim ile yapılması,
  5. Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi hususlarının, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak Üniversitemizin yetkili kurullarınca belirlenen "hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler" doğrultusunda yürütülmesi,
  6. Uzaktan öğretim yöntemiyle verilemeyen 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için, her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak COVID-19 salgını sonrasında yaz öğretimi uygulanabilmesi,
  7. Uzaktan öğretimle ilgili olarak alacakları her türlü tedbir ve uygulamada, engelli öğrencilerin engel durumunun mümkün olduğunca dikkate alınması,
  8. Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmalarının "sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma" koşulunu sağlaması kaydıyla dijital ortamda da yapılabilmesine, bunun için Enstitülerin ortak çalışması ile gerekli alt yapının oluşturulması,
  9. Bu sürecin 17 Mayıs 2020 tarihinden önce nihayete ermesi ve yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerinin verilebilmesine imkan doğması durumunda yeniden gerekli düzenlemelerin yapılması kararları alınmıştır.

Not: Uzaktan Öğretim, bütün öğrencilerin bilgi sahibi olduğu ve kısa sürede daha rahat kullanabilecekleri Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden yapılacaktır. Öğrenciler almış oldukları dersleri ÖBS üzerinden haftalık olarak takip edebilecek, herhangi bir aksaklık yaşamaları durumunda öncelikli olarak Dersin Öğretim Elemanı ve Danışmanları ile iletişime geçeceklerdir.

 Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü