Yönetmelik

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bingöl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bingöl Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bingöl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (BİNUZEM): Bingöl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu ifade eder.

 

Yönetmenliğin devamı için tıklayınız